Intentieverklaring dementie

Door het progressieve karakter van het ziektebeeld dementie willen we de meest aangepaste en respectvolle zorgen aanbieden rekening houdend met de persoonlijkheid van de bewoner/gebruiker en het stadium en de vorm van dementie.  

De intentieverklaring is opgebouwd vanuit een persoonsgerichte zorgvisie.  

Vier pijlers omschrijven de specifieke aanpak rond dementie:  

1. Bewoner/gebruiker met dementie staat centraal  

Een persoonsgerichte zorgvisie plaatst de mogelijkheden van bewoners/gebruikers centraal en niet hun beperkingen. Hoe meer zij gestimuleerd worden om actief bezig te zijn, hoe groter de kans dat het dementieproces vertraagd wordt. Hierbij is de kennis van de interesses en het levensverhaal van de bewoner/gebruiker heel belangrijk. We zien iemand met dementie in de eerste plaats als mens en niet als een verzameling van symptomen. De noden en behoeften van de bewoners vormen het vertrekpunt van onze zorg- en dienstverlening. 

2. Een integrale zorg op maat vanuit en ondersteund door multidisciplinair handelen  

Ons handelen geeft aandacht aan de totale persoon: zowel lichamelijk, psychisch, sociaal, als zorg voor zingeving en zinvolle tijdsbesteding.  

We houden rekening met het progressieve karakter van de ziekte en het stadium van het proces. De begeleiding van de bewoner/gebruiker met dementie vinden we terug in:  

1. Zinvolle dagbesteding:  

De bewoner een rol toekennen die aansluit bij zijn leefwereld en die afgestemd is op zijn mogelijkheden. Het gevoel van huiselijkheid speelt hier ook een belangrijke rol. Aansluitend daarbij zijn er specifieke activiteiten voor bewoners/gebruikers met dementie. Dat aanbod is zeer divers en individueel verschillend. Voorbeelden zijn: 

 • Relaxatiebaden met geuren, licht en muziek  
 • Reborns (levensechte poppen) die het ‘zorgen voor’ mogelijk maken  
 • Waterverven 
 • Dementievriendelijke tuin 
 • Prikkelarme ruimte 
 • Tovertafel 
 • …   

2. Integratie WZC en zijn bewoners in de maatschappij:  

 • Deelname aan activiteiten buitenshuis  
 • Samenwerking met partners naar activiteiten binnenshuis (scholen, muziekoptredens, …)  
 • Samenwerking met vrijwilligers  

3. Multidisciplinaire aanpak  

 • Elke afdeling heeft één of meerdere personeelsleden die een specifieke opleiding hebben gevolgd rond dementie. 
 • De dagelijkse briefingmomenten in het verzorgend /verplegend team.  
 • De multidisciplinaire bespreking bestaande uit het diensthoofd, zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeut, begeleider wonen en leven, kinesitherapeut en directie per afdeling. De bewoner/gebruiker wordt op basis van zorgdomeinen besproken en ons handelen wordt geanalyseerd en bijgestuurd waar nodig.  
 • Samenwerkingsverband met psychiatrisch ziekenhuis Asster. Zij bieden zorgondersteuning aan ZorgGroep Lommel met het oog op een kwalitatieve verbetering van het zorgaanbod voor ouderen met psychische problemen in de betreffende woonzorgcentra Hoevezavel en Kapittelhof en dagverzorgingscentrum De Mantel.
  Deze zorgondersteuning bestaat uit twee luiken: 
  • Ondersteuning bij specialistische vragen rond cognitieve problemen, diagnostiek en telefonische ondersteuning 
  • Intervisie, teamcoaching, bijscholing rond psychische problematieken en achterliggende gedragingen als agressie, suïcidaliteit, roepgedrag, …

   Om deze zorgondersteuning te realiseren, voorziet Asster dat er maandelijks een medewerker aanwezig is. 
 • Bij opname wordt het belang van een juiste diagnose benadrukt en een doorverwijzing naar de geheugenkliniek uitgevoerd indien nodig.  
 • In de toekomst willen we aan elke bewoner/gebruiker met dementie een vertrouwenspersoon koppelen die de bewoner/gebruiker mee opvolgt. 

4. Familie 

De referentiepersoon dementie is een aanspreekpunt voor familie. 

Bij problemen kan de referentiepersoon dementie ingeschakeld worden om in gesprek te gaan met familie. 

In de toekomst willen we familie actief/ondersteunend betrekken bij de uitvoering van zinvolle dagbesteding op de afdelingen. 

3. Vorming en infoavonden/ projecten door de referentiepersoon dementie en werkgroep dementie  

Een persoonsgerichte zorgvisie vraagt dat zorgverleners bepaalde competenties verwerven. Daarom focussen we op bijscholing en vorming, zodat alle medewerkers de bewoner/gebruiker met de nodige kennis kunnen verzorgen, benaderen en activeren. 

 • Er wordt een basisvorming dementie gegeven aan nieuwe personeelsleden. 
 • Er worden jaarlijks interne bijscholingen aangeboden, rond allerlei verschillende thema’s gerelateerd aan dementie.  
 • De referentiepersoon dementie is een aanspreekpunt voor andere personeelsleden en familie om zo de concrete situatie te bespreken en eventueel aan te passen.  
 • De werkgroep dementie komt op regelmatige basis samen om projecten uit te werken en een jaarlijkse doelstelling rond dementie te bepalen.  
 • De referentiepersoon dementie volgt jaarlijkse vorming en heeft nauw contact met het expertisecentrum dementie “Contact”.  

4. Totaalzorg op een kwalitatieve wijze afstemmen  

 • We zetten volop in op een dementievriendelijke omgeving. De leefruimtes krijgen functies toegewezen en zijn ook op die manier ingericht. Zo is er een eet- en ontspanningsgedeelte op de afdelingen.  
 • De gangen en leefruimte worden ingericht met een thema om zo de bewoners/gebruikers met dementie te ondersteunen op vlak van oriëntatie in tijd. Ook is er bewegwijzering aanwezig om bewoners/gebruikers met dementie te ondersteunen op vlak van oriëntatie in de ruimte.  
 • De gangen lopen door waardoor men steeds terug in de leefruimte uitkomt bij dwaal- of doolgedrag, in deze gangen zijn ook rustzones gecreëerd (zithoeken). Ook het inrichten van de eigen kamer met persoonlijke materialen draagt bij tot een gevoel van huiselijkheid en herkenbaarheid. Op die manier kunnen bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen én kan deze plek ook voor de familie een thuis worden. 

Naast een persoonsgerichte benadering zetten we ook extra hulpmiddelen in om bewoners/gebruikers met dementie de juiste zorg te geven. Vaak zijn die zintuiglijk van aard, want hierdoor krijgen mensen een groter gevoel van rust en veiligheid.  

Enkele voorbeelden:  

 • Het verzwaarde ballendeken 
 • Visuele prikkels via de tovertafel 
 • …  

Verder is ook een aangepaste maaltijdzorg van groot belang. Zo bieden we verschillende texturen aan en zetten we fingerfood in. 

Om wegloopgedrag te voorkomen werken we met camouflagestickers op enkele afdelingen. 

dementie

Contact

Woonzorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel

adres
Kapittelhof 1 (Kapittelhof) - Jan Davidlaan 11 (Hoevezavel)
Tel. tel.
011 55 01 80

Deel deze pagina