Privacy ZorgGroep Lommel

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van bewoners verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
 • Het woonzorgcentrum neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.
  De zorggroep Lommel is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wenst u meer uitleg? Neem contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@zorggroeplommel.be

Wanneer u vindt dat de zorggroep uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die de zorggroep zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten:

Elke bewoner, cliënt van wie de zorggroep Lommel gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat hij/zij deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de wet op de patiëntenrechten. Daarom zal de zorgroep bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

(kandidaat-)Bewonerszorg

(kandidaat-)Bewoners- cliëntenzorg is het geheel van activiteiten met het doel een kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening te verzekeren waarbij het welzijn van de (kandidaat-)bewoner, cliënten (autonomie, participatie, waardigheid en integriteit) en het creëren van een warme veilige thuis prioritair zijn. Het is van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van (kandidaat-)bewonerszorg?

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger);;
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
 • Nationaal identificatienummer (het Rijksregisternummer) ;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
 • Gegevens over uw gezondheid en leefgewoonten;
 • Psychische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw zorgplan;
 • Sociale gegevens;
 • Evt. gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
De zorggroep is verplicht om een bewoners(cliënten)dossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Binnen de zorggroep worden uw gegevens opgenomen in het elektronisch bewoners (cliënten)dossier. Dit dossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van de zorggroep Lommel voor wie inzage noodzakelijk is om u de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen uw gegevens met anderen buiten de zorggroep enkel:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, de apotheker, …), of
 • indien dit nodig is bij een ziekenhuisopname of ambulante behandeling, of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • wanneer u daarin uitdrukkelijk heeft toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
We bewaren uw actief bewoners(cliënten)dossier maximaal 5 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.
  U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.
  Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking.
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die de zorgroep Lommel nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Bewonersadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van bewoners (cliënten)administratie?

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de bewoners(cliënten)administratie:

 • Identificatiegegevens
 • Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer)
 • Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten en woondiensten
 • Sociale gegevens
 • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
 • Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?
De zorggroep Lommel verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door de zorggroep.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van bewoners(cliënten)administratie worden de gegevens gedurende 5 jaar bewaard.

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.
  U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens
  Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die de zorggroep Lommel nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier (dat onderdeel uitmaakt van uw medisch dossier) beheren wij uw medicatieschema en volgen de bestelling, levering en toediening van uw medicatie op. We delen u mee wie de door ons gekozen apotheker is, wanneer u opgenomen wordt in het woonzorgcentrum. De door ons gekozen apotheker verwerkt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de medicatiebestellingen.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw medicatiedossier?

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor het medicatiedossier:
• Identificatiegegevens;
• Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer);
• Mutualiteits- en verzekeringsgegevens;
• Gegevens over uw medicatie

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het woonzorgcentrum verzamelt deze gegevens om u op een correcte wijze de door uw behandelend arts voorgeschreven medicatie te kunnen toedienen, deze bij de apotheek te kunnen bestellen, laten leveren en factureren.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met de apotheek, met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van bewonersadministratie worden de gegevens gedurende 30 jaar bewaard.

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.
  U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.
  Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking.
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die ZORGGROEP LOMMEL nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Klachtenregistratie

Elke bewoner heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de sociaal assistente en de directie van de zorggroep . De directie zal de klacht met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De directie bewaakt de toegang tot het dossier. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van de zorggroep.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw klachtenregistratie?

In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt de zorggroep Lommel – in functie van wat nodig is voor de behandeling van uw klacht – volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Evt. financiële gegevens
 • Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?
De zorggroep Lommel verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • De zorgverlener over wie de klacht gaat
 • Een professioneel raadgever (bv. advocaat,…)
 • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens van de klacht worden bewaard tot 1 jaar na opmaak van het jaarverslag.

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie
  U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens
  Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die de zorggroep Lommel nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij de zorggroep Lommel zal u een bepaald proces doorlopen. Voor dit sollicitatieproces is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen om te kunnen oordelen of we u als medewerker in ons team kunnen verwelkomen.

Welke gegevens verzamelen we over u?

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
 • Samenstelling van het gezin;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Beroep en betrekking

Waarom verzamelen we deze gegevens?
In de eerste plaats bewaren we bepaalde persoonsgegevens om met u in contact op te kunnen nemen in kader van een gesprek dat heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.
In de tweede plaats verzamelen we uw persoonsgegevens om correct te kunnen oordelen of u over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor u zich aanbiedt. Om hier een correct beeld van te schetsen kunnen wij u soms vragen om bepaalde documenten voor te leggen die dit mogelijk bewijzen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens blijven binnen de organisatie van de zorggroep Lommel en worden niet gedeeld met andere partijen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Uw gegevens worden bewaard tot een jaar na het laatste contact.

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.
  U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.
  Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking.
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die de zorggroep Lommel nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid
  Indien u dit wenst heeft u het recht om van ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op uw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

 • Recht op overdraagbaarheid
  U kan van ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Camerabeveiliging

De zorggroep Lommel heeft op bepaalde plaatsen van de gebouwen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid in onze gebouwen te garanderen.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van camerabeveiliging?

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen, waarbij het mogelijk is dat u als bezoeker/bewoner van de zorggroep Lommel ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
De zorggroep Lommel plaats camera’s met het oog op de bescherming van uw veiligheid en die van haar medewerkers.
Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van de zorggroep om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen de zorggroep Lommel.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard)

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie
  U heeft het recht om de beelden die wij van u gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook andere gegevens van andere personen worden verwerkt zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Uw verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat u moet toelichten waarom u deze inzage vraagt.

Bezoek aan de website

De zorggroep Lommel heeft een website waarop u informatie over de dienstverlening van zorggroep Lommel kan vinden.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw bezoek aan de website?

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies:

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u snel en correct de gewenste informatie kan zien, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

 • Analytische cookies
  Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

 • Social media plug-in cookies
  Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. De zorggroep Lommel mag deze cookies gebruiken omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. Enerzijds kunnen we door het gebruik van de cookies de website beter laten werken en krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Anderzijds kunnen we die informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website makkelijker en aangenamer te maken.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Zie bewaartermijnen bij de vermelde cookies.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Voor het gebruik van de analytische cookies delen we de gegevens met Google.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Cookies waarvoor u toestemming heeft gegeven:

U kan de analytische cookies weigeren. Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vind u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

ZORGGROEP LOMMEL Wifinetwerk

Bij uw bezoek aan zorggroep Lommel of bij een consultatie of opname kan u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw gebruik van de zorggroep Lommel Wifi?

Wanneer u tijdens uw bezoek aan de zorggroep Lommel gebruik maakt van het Wifi netwerk worden volgende gegevens van u verzameld:

 • Identificatienummer van uw toestel
 • Uw surfgedrag

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?
De zorggroep Lommel verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

Wat zijn uw privacy-rechten?
We koppelen de verzamelde gegevens niet aan uw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij u sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van u afkomstig zijn.

 

Contact

ZorgGroep Lommel

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011/55 01 80
e-mail
info@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina